การให้ผลผลิตน้ำนมและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมพันธุ์ TMZ ที่ผสมรักษาระดับสายเลือดในชั่วอายุที่ 2 (Milk production and fertility of the second generation of Thai Milking Zebu cows.)
วรกร อินทแพทย์ และจิรวรรณ จุ้ยวัดเลา