การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผสมโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรชชั่นสุ่ม (Genetic parameters estimation of milk yield in crossbred dairy goat by random regression testday model.)
ธำรง ทองจำรูญ มงคล เทพรัตน์ สุวิทย์ อโนทัยสินทวี และมนต์ชัย ดวงจินดา