ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อพันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ที่พัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา (The Statisfaction of Farmer with Genetics of DLD’s Swine Bred by Nakornratchasima Livestock Research and Breeding Center.)
กมล ฉวีวรรณ และวโรชา จำปารัตน