อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักและสัดส่วนร่างกายในไก่ลูกผสมพื้นเมือง × เซี้ยงไฮ้ × บาร์พลีมัธร็อค × โร้ดไอแลนด์เรด รุ่นที่ 1(Heritability and Genotypic Correlation of Body Weight and Body Conformation Trait of F1 Native x Sainghai x Bar Plymouth Rock x Rhode Ireland Red Crossbred Chickens.)
ภูรี วีระสมิทธิ์ และวรทัย รอดเรือง