ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของโคพันธุ์ไทยบราห์มันในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย (Some economic traits of Brahman cattle in Loei Livestock Research Station.)
เจนรงค์ คำมงคุณ และณัฐวุฒิ รุ่งสุวรรณ