ผลกระทบของระยะหย่านมต่อลักษณะการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซ (Effect of Weaning Period on Production Traits of Landrace Sows.)
วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ วิสุทธิ์ หิมารัตน์ และมานพ โชคดี