สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของโคพันธุ์ทีเอ็มแซด (Growth Performance, Fretility and First Lactation Milk Production of Thai Milking Zebu(TMZ).)
สุธิดา อ่อนสองชั้น ยวงยศ จินดาทะจักร์ และจินตนา วงศ์นากนากร