การศึกษา Gene BoLA-DRB3 ต่อความต้านทานโรคไข้เห็บในโคนมพันธุ์ซาฮิวาลและโคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดต่างๆ (Tick-born (Tick) Disease Resistance in Sahiwal and Holstein Friesian Crossbreds Dairy Cattle.)
ยวงยศ จินดาทะจักร จินตนา วงศ์นากนากร กังวาน กาญจนพงศ์กิจ มนต์ชัย ดวงจินดา สุภร กตเวทิน และ วิชัย ทิพย์วงค์