สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการจัดการเลี้ยงดูกระบือของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย (Economic social and buffalo farm management of the network farmer.)
พิเศษ แสดกระโทก และฉลองชัย ชุ่มชื่น