คุณสมบัติทางชีวเคมีของเลือดโคขาวลำพูนในสภาวะที่มีเห็บรบกวน
(Blood Biochemical Profiles of Khaolamphun Cattle under the Tropical Tick Infection Condition.)
ชำนาญ ดงปาลี, อัญชลี ณ เชียงใหม่ และ สุวิช บุญโปร่ง