ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของแพะที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ (Factors Affecting Growth Traits of Goat at Chaiyaphum Livestock Research and Tested Station.)
กิตติ อรรคฮาต สุนทร สุนาทัย และพิทยา หาญอาสา