สมรรถภาพการผลิตและค่าพารามิเตอร์ของน้ำหนักตัวและสัดส่วนร่างกายไก่ลูกผสมพื้นเมือง X เซี้ยงไฮ้ – บาร์พลีมัธร็อค – โร้ดไอแลนด์เรด (Productive Performance and Genetic Parameter of Body Weight and Body Conformation of Crossbred Indigenous x Shainghai – Barred Plymouth Rock – Rhode Island Red Chickens.)
วรทัย รอดเรือง และ ไพโรจน์ ศิริสม