สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่ลูกผสมศรีวิชัยแดงภายใต้สภาพการเลี้ยงกึ่งธรรมชาติ (Productivity Performance and Carcass Quality of Red Sriwichai Crossbred Chickens Raised under Backyard Conditions.)
สมหมาย คล้ายบ้านใหม่