สมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลักเพศผู้โตเต็มวัย (Body Weight Prediction Equation from Body Measurements In male mature swamp buffalo.)
กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์