แนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ในโคบราห์มันแดง (Genetic Trend of Fertility Traits in Red Brahman Beef Cattle.)
เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์ กุลภัทร โพธิกนิษฐ