การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อยกระดับการผลิตปศุสัตว์ (Effect of Prepartum Dietary Cation-Anion Balance on Subsequent Public Participation for efficient Livestock Production.)
วนิดา กำเนิดเพ็ชร์