การศึกษาและเปรียบเทียบคุณค่าการผสมพันธุ์การเจริญเติบโตของพ่อพันธุ์บราห์มันในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
(A Study and Comparison on Estimated Breeding Value for Growth Traits in Brahman Bulls of Department of Livestock Development(DLD).)
พิชิต ชูเสน, สุวิช บุญโปร่ง และ เอก วิทูรพงศ์