การตอบสนองการทนร้อนในระดับโมเลกุลของโคนมพันธุ์ซาฮิวาล โคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดต่างๆ (Molecular response Related to Heat Tolerance of Sahiwal and Hostein Fresian Crossbreds.)
ยวงยศ จินดาทะจักร์ จินตนา วงศ์นากนากร กังวาน กาญจนพงศ์กิจ มนต์ชัย ดวงจินดา สุภร กตเวทิน และ วิชัย ทิพย์วงค์