ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสมลาร์จไวท์ – แลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา (Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of America Boar Crossed with Norwegian and American Largewhite – Landrace Sows.)
วรทัย รอดเรือง ชำนาญ บุญมี วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์