ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์เพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ และในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (Productive Performances of Nakhonsawan Landrace for produced crossbred sows of Nakhonsawan Research and breeding Station in private farm.)
ชำนาญ บุญมี สกุล ผลารักษ์ เกียรติศักดิ์ รังผึ้ง