สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคสาวทดแทนพันธุ์ทีเอ็มแซด ภายใต้การให้อาหาร 2 แบบ (Growth Performance of Thai Milking Zebu(TMZ) Heifers under Two Feedings.)
จเร กลิ่นกล่อม ยวงยศ จินดาทะจักร์ จินตนา วงศ์นากนากร กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์