แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคขาวลำพูน (Genetic Trend of Fertility Traits in Khaolamphun Cattle.)
พิชิต ชูเสน สุวิช บุญโปร่ง ชำนาญ ดงปาลี