อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซฝูงกรมปศุสัตว์ (Inbreeding Effect on Reproductive Traits of DLD’s Landrace Pigs.)
วโรชา จำปารัตน์ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ สาธิต อยู่ยืน