การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักตัวกับสัดส่วนร่างกายไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ (Formation of Foundation Stock of Thai Indigenous Chicken (Pradu hangdum) Heritability and Genetic Correlation between body weight and body conformation of Pradu Hangdum.)
ดรุณี ณ รังษี, กิตติ อรรคฮาต และ อำนวย เลี้ยวธารากุล