ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์ของ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากในสภาพฟาร์มเกษตรกร (Productive Performance of Norwegian Landrace Sows of Tak Livestock Breeding and Research Center Under Contacted Farm Condition.)
วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ไพโรจน์ ศิริสม วิสุทธิ์ หิมารัตน์