ผลของเฮเทอโรซิสต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ ภายใต้ฟาร์มเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา (The Effects of Heterosis on Reproductive Performance of Large White and Landrace from Ireland and Canada under the Condition of Network Station of Nakornratchasima Animal Breeding Center.)
วโรชา จำปารัตน์ สาธิต อยู่ยืน แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์