ผลของการตัดขนต่อการเจริญเติบโตและค่าทางสรีรวิทยาของโคสาวพันธุ์ไทยฟรีเชียนที่เลี้ยงในเขตร้อน (Effect of Clipping the Hair Coat of Thai Friesian Heifers on Growth and Physiological Alterations under Tropical Conditions.)
วรรณสิงห์ หงษ์คำ จินตนา วงศ์นากนากร สหัทยา ทรัพย์รอด สมเพชร ตุ้ยคำภีร์