แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักกรมปศุสัตว์ (Genetic Trends of Growth and Fertility Traits in DLD Swamp Buffaloes.)
นิกร สางห้วยไพร กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ ศศิศ เฒ่าแก้ว