ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทยที่เลี้ยงในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา (Heritability and Genetic Trend of Fertility Traits in Thai Swamp Buffalo Raising at Phayao Livestock Research Testing Station.)
สุวิช บุญโปร่ง พิชิต ชูเสน ชำนาญ ดงปาลี