อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักกรมปศุสัตว์ (Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of DLD Swamp Buffalo.)
นิกร สางห้วยไพร สุวิช บุญโปร่ง ชนะสิบทิศ ทรัพย์อนันต์