การผลิตเนื้อคุณภาพจากกระบือปลักเพศผู้เต็มวัย (Meat Quality Production from Swamp Buffalo bull.)
นิกร สางห้วยไพร,เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร,อัญชลี ณ เชียงใหม่