การศึกษาการถ่ายมูลของกระบือ (Manure Production from Swamp Buffalo.)
พิศาล จังศิริพรปกรณ,์ พิชิต ชูเสน และ ฉลองชัย ชุ่มชื่น