ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายระหว่างพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์อเมริกาและพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากในสภาพฟาร์มเกษตรกร (Productive Performance of Large White and Landrace Crossbred Sows of American and Norway Lines of Tak Livestock Breeding and Research Center under Contacted Farm Condition.)
วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ ไพโรจน์ ศิริสม วิสุทธิ์ หิมารัตน์