ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร (Productive Performance of German-Ireland Landrace of Nongkwang Livestock Breeding and Research Center under Contacted Farm Condition.)
ปรัชญา สังวรกาญจน์, สรรทยา อินทจินดา, อำนวย พุทธรัตนัง, จงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง