ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ศึกษาลักษณะซากแพะเนื้อลูกผสมบอร์ระดับสายเลือด 50, 62.5 และ 75 % จากสภาพการเลี้ยงขุนโดยการตอนและไม่ตอน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Study on Carcass Characteristic of 50, 62.5 and 75 % Boer Crossbred Goatunder Feedlot Condition by Castrated and Intact Male
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ปรัชญา สังวรกาญจน์,สรรทยา อินทจินดา,อำนวย พุทธรัตนัง
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Pratchaya Sangworakhan,Santaya Intachinda,Amnuay Putaranang
หน้าบทความ:
คำสำคัญ: การตอน,แพะลูกผสมบอร์,เปอร์เซ็นต์ซาก

บทคัดย่อ

ผลศึกษาลักษณะซากแพะเนื้อลูกผสมบอร์ระดับสายเลือด 50, 62.5 และ 75% จากสภาพการเลี้ยงขุนโดยการตอนและไม่ตอน ใช้แพะลูกผสมบอร์เพศผู้อายุเฉลี่ย 5.91+0.65 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 18.31+3.92 กิโลกรัม จำนวน 24 ตัว ในแผนการทดลองแบบ 2×3 Factorial in a completely randomized design ปัจจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบคือ การตอน 2 ระดับ (ตอนและไม่ตอน) และระดับสายเลือดแพะ 3 ระดับ (ลูกผสมบอร์ 50, 62.5 และ 75%) เลี้ยงในสภาพการขุนโดยให้อาหารผสมสำเร็จ (TMR) โปรตีนรวม 14.02% และพลังงาน (TDN) 66.33% ระยะเวลา 140 วัน แล้วนำไปฆ่าศึกษาซาก พบว่าปัจจัยจากการตอนและไม่ตอนไม่มีผลต่อลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณการกินอาหาร และผลตอบแทนต่อหน่วย แต่การตอนให้ผลในเชิงบวกต่อลักษณะซากที่สำคัญคือทำให้พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันและสะโพกใหญ่ขึ้น (P<0.05) นอกจากนั้นการตอนยังช่วยลดความกำหนัดทางเพศของแพะลดปัญหาการบาดเจ็บจากการชนกันทำให้เกษตรกรจัดการฟาร์มได้ง่ายขึ้น ส่วนปัจจัยจากระดับสายเลือด 3 ระดับ แนะนำให้เลือกเลี้ยงแพะขุนที่ระดับสายเลือด 62.5 และ 75% เพราะทำให้เกษตรกรได้รับผลในเชิงบวกมากกว่า เนื่องจากแพะลูกผสมบอร์ระดับสายเลือด 62.5 และ 75% มีอัตราการเจริญเติบโตดี (191 และ 200 กรัม/วัน) แตกต่างจากแพะลูกผสมบอร์ระดับสายเลือด 50% ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำ (162 กรัม/วัน) (P<0.05) และแพะลูกผสมบอร์ระดับสายเลือด 62.5 และ 75% ให้ผลตอบแทน 845.45 และ 827.26 บาท/ตัว ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าแพะลูกผสมบอร์ระดับสายเลือด 50% (673.98 บาท/ตัว) อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ส่วนปัจจัยร่วมของการตอนและไม่ตอนกับระดับสายเลือดพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมกัน

Abstract

The experiment was conducted to evaluate the carcass characteristics of 50, 62.5 and 75 % boer crossbred goat under feedlot condition by castrated and Intact male. The experiment design was 2×3 factorial in a completely randomized design with 4 replications. Twenty four goats were allocated into two groups (castrated and intact male group) and each group was divided into three subgroups according to bloodlines percentage of boer goats (50, 62.5 and 75%). The goats were fed ad libitum with Total mixed ration (14.02%CP and 66.33%TDN) through the 140 days of the experimental period. The results revealed average daily gain, carcass weight, carcass percentage, feed intake and profit above feed cost of castrated goats were not significantly different from those of intact goats. The loin eye area and chump of the castrated goats were superior than those of intact goats. (P<0.05) The castration can reduce the loss from the libido and fighting problem in male goat in the feedlot condition. The carcass characteristics, and feed intake of three bloodlines percentage of boer crossbred were not significantly different. The average daily gain (ADG) of 75% boer crossbred was superior than 50% boer crossbred (200 and 162 g/d) (P<0.05), but 62.5% boer crossbred (191 g/d) was not significantly different. According to the results from this study, bloodlines of boer crossbred goats at 62.5 and 75% are recommended in raising feedlot goat for commercial purpose. The interaction between castration and bloodlines percentage of boer crossbred were not significantly different.