ความสัมพันธ์ของยีน Stearoyl-CoA Desaturase (SCD 1) และลักษณะองค์ประกอบกรดไขมันของเนื้อโคพื้นเมืองไทย (Relationship between SCD 1 Gene and Fatty Acid Profile Traits of Thai Indigenous Cattle.)
กัลยา บุญญานุวัตร, ศุภฤกษ์ สายทอง