ความสัมพันธ์ของยีน Bovine Sterol Regulatory Element Binding Protein-1 (SREBP-1) และลักษณะองค์ประกอบกรดไขมันของซากโคพื้นเมืองไทย (Relationship between SREBP-1 Gene and Fatty Acid Profile Traits of Thai Indigenous Cattle.)
ศุภฤกษ์ สายทอง, นารถตยา ชมนารถ, กัลยา บุญญานุวัตร