ความสัมพันธ์ของยีนCollagenและCollagenaseและลักษณะความนุ่มของโคเนื้อไทย (Relationship between Collagen Gene, Collagenase Gene and Tenderness Traits of Thai Beef Cattle.)
กัลยา บุญญานุวัตร, อำนวย พุทธรัตนัง, นารถตยา ชมนารถ