สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่ไข่ พันธุ์โรดไอแลนด์แดง บาร์พลีมัทร๊อค และลูกผสมโรดไอแลนด์แดง x บาร์พลีมัทร๊อค (Phenotypic and Genetic Correlations of Economic Traits in Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock and Crossbred Rhode Island Red x Barred Plymouth Rock Layer.)
เฉลิมพล บุญเจือ, อุดมศรี อินทรโชติ