ค่าอัตราพันธุกรรม และคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่ไข่พันธุ์โรดไอแลนด์แดง, บาร์พลีมัทร๊อค และลูกผสมโรดไอแลนด์แดง x บาร์พลีมัทร๊อค (Heritability and Breeding Value of Economic Traits in Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock and Crossbred Rhode Island Red x Barred Plymouth Rock Layer.)
เฉลิมพล บุญเจือ, อุดมศรี อินทรโชติ