สมรรถภาพการผลิตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวของไก่ (Productive Performance and Genetic Parameters of Body Weight in Chicken.)
ธีระชัย ช่อไม้, เฉลิมพล บุญเจือ, อุดมศรี อินทรโชติ