อิทธิพลของลักษณะพันธุกรรม Malignant Hyperthermia ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์เปียแตรง (Effects of Malignant Hyperthermia Genotype on Economic Traits of Pietrain Pigs.)
กมล ฉวีวรรณ, วิศาล ศรีสุริยะ, สัมฤทธิ์ แสนบัว