ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ในบริบทของระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Animal Genetic Resources in the Context of International Regime on Access and Benefit-Sharing.)
วนิดา กำเนิดเพ็ชร์