ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของขนาดครอกระหว่างครอกแรกกับครอกถัดไป ในสุกรพันธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ (Genetic Relationships of Litter Size between First and Later Parities in Landrace and Large White Sows.)
จิรพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์, สาธิต อยู่ยืน