การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่ (Method of Application and Rates of buffaloes manure on Yield of Ruzi Grass.)
โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา, ฉลองชัย ชุ่มชื่น และ อัญชลี ณ เชียงใหม่