เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อคของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก (Increasing Efficiency of Fattening pigs in Private Farm by Using The Duroc of Tak Livestock and Breeding Center.)
วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์, ไพโรจน์ ศิริสม, วิสุทธิ์ หิมารัตน์