ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Genetic Parameters of Growth Traits in Khaolamphun Cattle.)
สุวิช บุญโปร่ง, ชำนาญ ดงปาลี