อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Inbreeding Effect on Growth Traits of Khaolamphun Cattle.)
ชำนาญ ดงปาลี, สุวิช บุญโปร่ง