ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ในการผลิตสุกรขุนของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Benefits from DLD Genetics in Fattening Swine Production Of Swine Farm in Rajchaburee Province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วนิดา กำเนิดเพ็ชร์,อำนวย พุทธรัตนัง
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Vanida Khumnirdpetch,Amnuay Putarattanung
หน้าบทความ:
คำสำคัญ: สุกรขุน,การเจริญเติบโต,คุณภาพซาก,พันธุกรรม,fattening pig, growth, carcass, genetics

บทคัดย่อ

     การนำพันธุกรรมใหม่เข้ามาใช้ทดแทนพันธุกรรมที่มีอยู่แล้วในการผลิตสุกรขุนนั้น เจ้าของฟาร์มต้องใช้ทั้งทุน และเวลาในการพิจารณาตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลการผลิตที่มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและวิเคราะห์ตามขั้นตอเพื่อประเมินผลตอบแทนที่ได้สำหรับการตัดสินใจ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลตอบแทนของเกษตรกรที่ใช้สุกรพันธุ์ดี ของกรมปศุสัตว์ในการผลิตสุกรขุน ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ที่สินชัยฟาร์ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD มีทรีทเมนต์เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือสุกรขุนที่เป็นพันธุกรรมกรมปศุสัตว์ 100% เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ปากช่องสามผสมกับแม่พันธุ์สองสายที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ที่มีสายพันธุ์แลนด์เรซราชบุรีเป็นพันธุ์หลัก กลุ่มที่ 2 คือสุกรขุนที่เป็นพันธุกรรมกรมปศุสัตว์ 100% เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ปากช่องสามกับแม่พันธุ์สองสายที่ฟาร์มผลิตใช้เอง บล็อกด้วยเพศ 2 ระดับคือเพศผู้ตอนและเพศเมีย ทำการทดสอบการเจริญเติบโตจนถึงน้ำหนัก 100 กก. และศึกษาซากเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ผลการทดลองพบว่า พันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์สามารถลดต้นทุนการผลิตสุกรขุนในฟาร์มเกษตรกร ได้ระหว่างร้อยละ 13 – 17 ซึ่งเป็นผลรวมจากพันธุกรรมที่มีลักษณะอัตราการเจริญเติบโตดี สุขภาพแข็งแรง การเจริญเติบโตสม่ำเสมอ อัตราแลกเนื้อต่ำและคุณภาพซากดี ดังนั้นพันธุกรรมสุกรที่พัฒนาปรับปรุงและกระจายพันธุ์ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์นั้น เกษตรกรสามารถนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงการผลิตสุกรขุนที่ให้ผลตอบแทนดี เป็นการสร้างความสามารถและโอกาสในการแข่งขันและการอยู่รอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

Abstract

      Introduction of a new genetics into fattening swine production is very important for the owner as it will be very costly in both time and money. On-farm production performance must be recorded and analysed accurately in order to predict the possible benefits of the new genetics for the farm. The objectives were to investigate the performance and benefits from swine breeding of Department of Livestock Department (DLD) in fattening pig production during August2007- March 2008 at Sinchai Farm, Rajchaburi province. The experiment was arranged in RCBD with 2 treatments and blocked by sex, as castrated male and female. Group 1 was 100% DLD genetics,fattening pigs which were resulted from 100% DLD from DLD-Pakchong3 boars and DLD – Rajchaburi Landrace two-lines dams. Group 2 was 50% DLD genetics, fattening pigs resulted from DLD-Pakchong3 boars and two-lined dams of Sinchai Farm. The results had shown that the DLD genetics can reduce production cost by 13-17 % compare to commercial cost in 2007. These benefits were the additional results of improved ADG, uniformity, carcass quality, lower FCR and lower survival rate. With the proper use of DLD swine genetics according to farm environment and capacity, the fattening pig production can be competitive and survive the changes of pork market.