ค่าสหสัมพันธ์ลักษณะปรากฏของลักษณะคุณภาพภายนอกและภายในของไข่นกกระทาญี่ปุ่น (Phenotypic Correlations between External and Internal Quality Traits in Japanese Quail Egg.)
สุนีย์ ตรีมณี, ศิริพันธ์ โมราถบ, ปภาวรรณ สวัสดี, ศิริพร ตงศิริ, ณภัทร ใจทอง